VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

Šušlavá mušľa o.z. v spolupráci s organizátormi festivalu pripravujú pre tento (a nasledujúce) ročník festivalu program aktualizačného vzdelávania pedagógov pod názvom:

Stretnutia s pohybovým divadlom, pantomímou a hudbou v rámci jednotlivých ročníkov Festivalu pantomímy (PAN 2012,...)

Program bol predložený akreditačnej komisii MŠVVaŠ SR a organizátori čakajú na jej rozhodnutie.
V prípade (predbežného) záujmu o program a ďalšie informácie kontaktujte doc. Mgr. Tatianu Pirníkovú, PhD. mailom na tanapirnik[zavinac]gmail.com  

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:

Program aktuálne reaguje na súčasnú koncepciu vyučovacích predmetov Dramatická výchova, Hudobná výchova, Stretnutia s umením, Umenie a kultúra, Výchova umením, Estetická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Hudobno-pohybová výchova na 1. a 2. stupni ZŠ, gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl. Ponúka tiež rozšírenie odborných kompetencií učiteľom literárno-dramatického, hudobného a tanečného odboru základných umeleckých škôl a konzervatórií a učiteľom MŠ.

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu získa nové vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti pohybovej, dramatickej a hudobnej výchovy, nonverbálneho prejavu, štruktúry, poetiky a symboliky výrazového gesta, ktoré bude možné uplatniť a ďalej rozvíjať v rámci všetkých uvedených predmetov a odborov. Zároveň sa prehĺbi a zdokonalí jeho schopnosť analyzovať formy a možnosti detského tvorivého prejavu a tvorivé pedagogických postupy. V neposlednom rade získa prehľad o súčasnej umeleckej a umelecko-výchovnej tvorbe, čim sa prehĺbi jeho kultúrne povedomie.

Rozsah vzdelávacieho programu:

40 vyučovacích hodín
Doba trvania  - 4 dni

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov; kariérový stupeň, kariérová pozícia:

Názov kategórie:

učiteľ

Názov podkategórie:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (materská škola),
učiteľ pre primárne vzdelávanie (prvý stupeň základnej školy),
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy a gymnázia, strednej odbornej školy a konzervatória),
učiteľ základnej umeleckej školy.

Kariérový stupeň:
samostatný pedagogický zamestnanec,
pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Vyučovací predmet:
Dramatická výchova, Hudobná výchova, Stretnutia s umením, Umenie a kultúra, Výchova umením, Estetická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Hudobno-pohybová výchova. Predmety v rámci literárno-dramatického, hudobného a tanečného odboru základných umeleckých škôl a konzervatórií

Odborní garanti programu (spĺňajúci kvalifikačný predpoklad v zmysle § 43 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z .):

doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD.
Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD.


PDF   Stiahni tento text ako PDF dokument